Free Joomla Template by Discount Justhost

Gebruiksvoorwaarden website

Categorie: Uncategorised Geschreven door Super User

Aanvaarding
Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin opgenomen zijn of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken.


Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Beyond Horizons te allen tijde gewijzigd worden. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden vermeld op deze website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn.


Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website, zijn eigendom van Beyond Horizons, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.


U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat dit alleen gebeurt voor informatieve doeleinden. Daarnaast dient u de volgende zogenaamde 'copyright-vermelding' in alle kopieën op te nemen: Copyright Beyond Horizons. Alle rechten voorbehouden.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus zondermeer verboden om:
1) Een kopie van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken te gebruiken voor commerciële doeleinden en
2) (Een gedeelte van) de website op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of andere website).


Inhoud
Beyond Horizons stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. CC is hierbij echter mede afhankelijk van externe partijen en kan als gevolg hiervan niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is en/of naar behoren functioneert. CC aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van deze website.

Beyond Horizons besteedt veel aandacht aan de juistheid van de informatie die op deze website staat. Door technische of menselijke fouten kan informatie echter onjuist worden weergegeven. Beyond Horizons aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van (de informatie op) deze website. De zich op de website bevindende informatie is geen (juridisch) advies en heeft slechts een algemeen informatief doel.

Beyond Horizons aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins op deze website wordt verwezen.

 

Registratie
De webshop
en  customer portal zijn enkel toegankelijk voor relaties van Beyond Horizons. Indien de bezoeker hiervan gebruik maakt, dient hij/zij een account aan te maken door een online registratieformulier volledig in te vullen en te versturen naar Beyond Horizons. Onder account wordt verstaan het lidmaatschap op grond waarvan de relatie toegang tot de webshop en/of customer portal krijgt.
De bezoeker kiest tijdens het registratieproces zijn inloggegevens. De inloggegevens omvatten een gebruikersnaam en wachtwoord die aan het account zijn gekoppeld.
De
ze inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. De bezoeker staat in voor het gebruik van zijn inloggegevens. Ook bij gebruik zonder zijn medeweten.
Indien de bezoeker vermoedt, dat de inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen, stelt hij/zij
Beyond Horizons daarvan onmiddellijk in kennis.

Afsluiten van de usertoegang
Beyond Horizons behoudt zich het recht voor om de toegang tot de account voor de relatie af te sluiten in de volgende gevallen:
- bij onrechtmatig gebruik,
- Indien de bezoeker aan wie de persoonlijke login en het password werd overgemaakt, het bedrijf van de
relatie heeft verlaten,
- Ingeval de toegang gedurende meer dan één jaar niet wordt gebruikt door de bezoeker,
- Indien
Beyond Horizons dit nuttig of noodzakelijk acht voor de veiligheid van het systeem, of om haar belangen of die van de relatie te vrijwaren,
- Ingeval van wanbetaling van openstaande facturen in hoofde van de
relatie,
- Ingeval van faillissement of gerechtelijke reorganisatie in hoofde van de
relatie,
- Ingeval van mededeling door de
relatie aan Beyond Horizons van het verlies of de diefstal van de persoonlijke login en het password, of van elk misbruik of vermoeden van misbruik van de persoonlijke log in en het password door een derde.

Behalve indien de relatieBeyond Horizons op de hoogte heeft gebracht van verlies of misbruik van de persoonlijke login of password van een bezoeker, mag Beyond Horizons ervan uitgaan dat de inhoud van de ontvangen bestellingen overeenstemt met de wil van de relatie en zal de relatie hierdoor gebonden zijn.

Schade
In geen geval is Beyond Horizons voor enige directe of indirecte gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien Beyond Horizons in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.


Links
Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Beyond Horizons. Beyond Horizons is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Beyond Horizons heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat Beyond Horizons de inhoud van die website zou onderschrijven.


Verstrekte informatie en materiaal
Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.


Persoonsgegevens
Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van de privacyverklaring. Klik hier voor de privacyverklaring.

 

Contact
Als u vragen of verzoeken heeft over deze website van Beyond Horizons kunt u contact met ons opnemen.

Gebruik hier het contactformulier van onze website.


Tenslotte
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Zutphen.

Vragen over de gebruiksvoorwaarden kunt u ook aan ons stellen door het invullen van ons contactformulier.

 

 

Hits: 3408